Algemene voorwaarden; Overcoming
Obstacles

 

Artikel 1: Definities

 

In deze algemene
voorwaarden worden de hiernavolgende termen met bijbehorende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld: 

 

1.1.Overcoming Obstacles
B.V. (hierna: O.O.): De besloten vennootschap welke verantwoordelijkheid draagt
voor de organisatie van de activiteiten.

1.2. Activiteiten:
aangeboden diensten door de vennootschap zoals het geven van reguliere
trainingen, georganiseerde activiteiten, aangeboden arrangementen, e.d. 

1.3. Overeenkomst: De
overeenkomst strekkend tot het lidmaatschap bij O.O. 

1.4. Vergoeding: Het
vastgestelde bedrag voor de activiteit blijkens de overeenkomst. 

1.5. Deelnemer: de
natuurlijke persoon die zich op een door O.O. voorgeschreven wijze deelneemt
aan de aangeboden dienst.

 

Artikel 2: Deelname/ Inschrijving

 

2.1. Deelname

2.1.1. Een natuurlijk
persoon kan deelnemen indien de leeftijd van 6 jaren is bereikt en de
lichamelijk gesteldheid voldoende geacht wordt. De lichamelijke gesteldheid
wordt beoordeeld door O.O. Deelname vindt plaats door middel van inschrijving
(zie hiervoor 2.2.).

2.1.2. De natuurlijk persoon is verplicht een seizoenslidmaatschap af te sluiten bij de Survivalrun Bond Nederland.

2.1.2. Een natuurlijk persoon kan deelnemen indien deze lid is van een andere survivalrun trainingsgroep en in het bezit is van een geldige strippenkaart.

2.1.3. De natuurlijke persoon dient voorafgaand de deelname aan de activiteit een introductieles te doorlopen. Hiervan zijn uitgesloten de georganiseerde activiteiten, anders dan de reguliere trainingen. 

 

2.2. Inschrijving

2.2.1. Inschrijving
vindt plaats op het moment van registratie. De deelnemer kan zich op elk
gewenst moment registreren via het online platform van O.O. of middels het
aangeboden inschrijfformulier op locatie. 

2.2.2. De deelnemer
welke nog niet is ingeschreven, dient tenminste één proefles te volgen. Hier
zitten geen kosten aan verbonden. 

2.2.3. Bij het
inschrijven van de deelname, wordt een eenmalig bedrag van €10,- afgeschreven.
Indien de deelnemer verhinderd is en niet kan deelnemen aan de activiteiten
wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Hiervan is uitgesloten de
omstandigheden welke door het maatschappelijke verkeer niet kunnen worden
toegerekend aan de deelnemer.

 

2.2.4. O.O. behoudt het
recht om de activiteiten uit te stellen of af te lasten op grond van extreme
weersomstandigheden of andere calamiteiten waarbij geen mogelijkheid bestaat
tot het continueren van de activiteiten. 

Een besluit van O.O.
omtrent het uitgestelde of afgelaste doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor
een vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten, noch op een vergoeding
van eventuele gevolgschade. 

2.2.5. De abonnementen, strippenkaarten en
vouchers zijn persoonlijk en niet-overdraagbaar. 

 

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 

3.1. Deelname aan de
activiteiten geschiedt vrijwillig en voor eigen risico van de deelnemer. De
deelnemer dient de opgestelde huishoudelijke voorschriften van O.O. in acht te
nemen. 

3.2. O.O. is niet aansprakelijk
voor enige schade die de deelnemer lijdt als gevolg van nalatigheid of
onvoorzichtigheid en bij het niet in acht nemen van de huishoudelijke
voorschriften.

3.3. O.O. is enkel
aansprakelijk voor schade welke het directe gevolg is van een aan O.O. toe te
rekenen opzet, grove schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid.

3.4. Indien geleden
schade voortvloeit uit een aan O.O. toe te rekenen gedraging/ omstandigheid of
de schade is veroorzaakt onder de in lid 1 opgenomen bepaling, is O.O.
verplicht de schade te vergoeding tot ten hoogte het bedrag dat de verzekeraar
van O.O. ter zake van die schade vaststelt en uitkeert. 

3.5 O.O.  is niet
aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover
afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen
van O.O.

 

Artikel 4: Betaling/ verzuim

 

4.1. Betaling

4.1.1. De betaling van
de reguliere trainingen geschiedt middels automatische incasso. De deelnemer
geeft toestemming voor de afschrijving van de vergoeding. De vergoeding die
wordt afgeschreven is schriftelijk overeengekomen. 

4.1.2. De betaling voor
georganiseerde activiteiten anders dan de reguliere trainingen, geschiedt per
aanbetaling. De aanbetaling betreft een derde deel van de overeengekomen
vergoeding. 

4.1.3. Tenzij uit de
overeenkomst anders blijkt, incasseert O.O. de vergoeding op iedere 28e van de
maand.

 

4.2. Verzuim

4.2.1. Indien de
vergoeding niet of niet tijdig kan worden geïncasseerd of wordt gestorneerd
waardoor zich een achterstand van de betaling voordoet, dient de deelnemer de
betaling alsnog te voldoen binnen de betalingstermijn van 10 dagen. O.O. stelt
de deelnemer hiervan op de hoogte middels een schriftelijke eerste herinnering.

 

4.2.2. Indien
betalingstermijn uit de schriftelijke herinnering is verstreken en de betaling
van de vergoeding is uitgebleven is O.O. gerechtigd aanmaningskosten (€15,-) op
grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. De
deelnemer dient het verschuldigde vergoeding en de aanmaningskosten binnen de
nieuwe betalingstermijn van 14 dagen te voldoen. Tevens wordt de deelnemer door
O.O. schriftelijk geattendeerd op de gevolgen van de wanbetaling. 

4.2.3. Indien het termijn uit de aanmaning
is verstreken, treedt het verzuim in. Met inachtneming van Boek 6, paragraaf 1
en 2 van afdeling 9 Burgerlijk Wetboek, wordt de deelnemer in gebreke gesteld
door O.O. waarbij O.O. de deelnemer op de hoogte stelt van de in te schakelen
derde partij naar wie een overdracht van de incassering zal plaatsvinden. 

4.2.4. De deelnemer is aansprakelijk voor
de gemaakte kosten omtrent het verzuim van O.O. en/of de ingeschakelde derde
partij

4.2.5. Bovenstaande bepalingen zijn
vastgesteld met inachtneming van de termijn van boek 6, artikel 119a lid 2
Burgerlijk Wetboek. 

 

Artikel 5: Annulering/ beëindiging

 

5.1. Annulering

5.1.1. De deelnemer
heeft het recht zijn inschrijving op de reguliere trainingen te annuleren
gedurende de periode voorafgaand aan de eerste training. Hierbij wordt
uitgegaan van de eerste training na de verplichte proefles. 

5.1.2. De deelnemer kan
de activiteit anders dan de reguliere trainingen annuleren middels
schriftelijke kennisgeving. 

5.1.3. Een
georganiseerde activiteit, anders dan een reguliere training, kan minimaal drie
werkdagen voorafgaand de datum waarop de activiteit plaatsvindt, worden
geannuleerd.                     

5.1.3. Bij een
annulering van een georganiseerde activiteit binnen de in 5.1.3. gestelde
termijn, wordt de aanbetaling ingehouden.

 

5.2. Beëindiging

5.2.1. De looptijd van
de activiteit of het abonnement voor de reguliere trainingen zijn vastgesteld
in de overeenkomst.

5.2.2. De overeenkomst
tussen de deelnemer en O.O. kan worden ontbonden na de laatste dag van de in de
overeenkomst vastgestelde looptijd. 

5.2.3. Indien de
deelnemer de overeenkomst eerder dan de vastgestelde looptijd beëindigd, heeft
O.O. het recht om de abonnementskosten van de resterende looptijd in zijn
geheel te vorderen.

 

Artikel 7: Portretrecht en
persoonsgegevens

 

7.1. Portretrecht

7.1.1. De deelnemer
verleent toestemming aan O.O. voor het openbaar maken van gemaakte foto’s of
beeldmateriaal en dergelijk, waarop de deelnemer zichtbaar is. 

7.1.2. De gemaakte
foto’s worden niet aan derden ter beschikking gesteld noch anders gebruikt dan
een bestemming binnen O.O.

 

7.2. Persoonsgegevens

7.2.1. De deelnemer
verleent toestemming tot het gebruik van persoonsgegevens aan derden ten
behoeve van het noodzakelijk uitwisselen van (medische) informatie. 

7.2.2. De deelnemer kan
te allen tijde de toestemming intrekken middels schriftelijk bezwaar bij O.O.